รายงานสถานภาพการบันทึกรายงานคะแนนการประเมินของผู้สำเร็จการศึกษา


สรุปรายงาน

ตารางที่ 1 สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานและวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ตารางที่ 2 สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตารางที่ 3 สรุปการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตารางที่ 4 สรุปการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี กับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมินของ กพร

รายงานสถานภาพการบันทึกรายงานคะแนนการประเมินของผู้สำเร็จการศึกษา


สรุปรายงาน

ตารางที่ 1 สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานและวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ตารางที่ 2 สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตารางที่ 3 สรุปการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Tokyo

Tokyo is the capital of Japan.