กองแผนงานได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี
โดยการสำรวจข้อมูลจากนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และเพื่อสะท้อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงได้มีการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีจํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมดในแต่ละหลักสูตร
อย่างไรก็ตามการดำเนินงานของกองแผนงาน แม้ว่าจะดำเนินงานในระดับหลักสูตรแล้ว
แต่ยังไม่ ครอบคลุมหรือตรงประเด็นกับสิ่งที่หลักสูตรต้องการทั้งหมด เนื่องจากคณะ/หลักสูตรมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคณะ/หลักสูตรเอง ทำให้ต้องการข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจง
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี บรรลุผลสำเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตร ซึ่งกองแผนงานร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดทำระบบประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีผ่านเครือข่าย เพื่อเป็นระบบสนับสนุนกระบวนการจัดทำการประเมินคุณภาพบัณฑิต ให้มีความรวดเร็วและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลดังกล่าว สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการกำหนดแนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นตัวชี้วัดด้านคุณภาพบัณฑิต เพื่อการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาในการประเมินคุณภาพด้านการจัดการศึกษาทั้งในระดับสถาบัน คณะ และหลักสูตร
สำหรับบัณฑิตที่ใช้ในการประเมิน จะเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งผ่านการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา