เนื่องด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาจัดเก็บข้อมูลการประเมินคุณภาพบัณฑิต เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อกำหนดนโยบายการผลิตบัณฑิต การปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมหลักสูตร รวมทั้งให้นิสิตทราบว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรหรือไปในทิศทางใด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับตนเอง รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาสามารถนำผลประเมินที่ได้ มาใช้รายงานประกันการตรวจประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกเป็นประจำทุกปี
เงื่อนไขการจัดเก็บข้อมูลในการประเมินคุณภาพบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา ต้องได้
20% ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา โดยที่ผ่านมาการจัดเก็บข้อมูลไม่สามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขที่ สมศ. กำหนด ภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด ประกอบกับผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งการที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะคณะที่บัณฑิตสังกัดในการติดตามข้อมูล
กองแผนงานร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดทำระบบประเมินคุณภาพบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีผ่านเครือข่าย เพื่อเป็นระบบสนับสนุนกระบวนการจัดทำการประเมินคุณภาพบัณฑิต ให้มีความรวดเร็วและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างเครื่องมือในการติดตามสถานภาพข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตให้แก่คณะได้ใช้ประโยชน์
สำหรับบัณฑิตที่ใช้ในการประเมิน จะเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งผ่านการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา