รายงานสถานภาพการบันทึกและติดตามข้อมูลการประเมินคุณภาพบัณฑิตประจำปี พ.ศ.  

วิทยาเขต/คณะ จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา
(คน)
จำนวนผู้ที่ทำงาน
และมีนายจ้าง
(คน)
จำนวนจัดส่ง
แบบประเมิน
(ชุด)
จำนวนแบบประเมิน
ที่ต้องการ
(ชุด)
แบบประเมินที่ได้รับ จำนวนที่ต้อง
ติดตามเพิ่มเติม
(ชุด)
จำนวน ร้อยละ
ของผู้สำเร็จ
ออนไลน์ เอกสาร รวม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12,862 7,794 7,690 2,652 0 0 0 0.00 2,652
วิทยาเขตบางเขน 6,057 3,398 3,347 1,257 0 0 0 0.00 1,257
เกษตร 354 170 166 75 0 0 0 0.00 75
ประมง 373 190 180 75 0 0 0 0.00 75
วนศาสตร์ 226 183 183 47 0 0 0 0.00 47
วิทยาศาสตร์ 581 313 312 124 0 0 0 0.00 124
วิศวกรรมศาสตร์ 985 632 631 205 0 0 0 0.00 205
ศึกษาศาสตร์ 161 98 97 34 0 0 0 0.00 34
เศรษฐศาสตร์ 824 427 414 167 0 0 0 0.00 167
สังคมศาสตร์ 751 344 333 154 0 0 0 0.00 154
อุตสาหกรรมเกษตร 408 217 216 84 0 0 0 0.00 84
มนุษยศาสตร์ 558 267 262 118 0 0 0 0.00 118
บริหารธุรกิจ 556 392 388 115 0 0 0 0.00 115
เทคนิคการสัตวแพทย์ 140 86 86 29 0 0 0 0.00 29
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 93 56 56 20 0 0 0 0.00 20
สิ่งแวดล้อม 47 23 23 10 0 0 0 0.00 10
วิทยาเขตกำแพงแสน 2,968 1,942 1,932 606 0 0 0 0.00 606
เกษตร กำแพงแสน 393 243 239 81 0 0 0 0.00 81
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 478 326 326 99 0 0 0 0.00 99
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 249 179 177 50 0 0 0 0.00 50
สัตวแพทยศาสตร์ 113 100 96 23 0 0 0 0.00 23
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1,613 1,027 1,027 328 0 0 0 0.00 328
วิทยาศาสตร์การกีฬา 122 67 67 25 0 0 0 0.00 25
วิทยาเขตศรีราชา 2,226 1,409 1,392 457 0 0 0 0.00 457
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 289 174 169 58 0 0 0 0.00 58
พาณิชยนาวีนานาชาติ 229 115 105 47 0 0 0 0.00 47
วิทยาการจัดการ 1,058 646 644 215 0 0 0 0.00 215
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 292 206 206 62 0 0 0 0.00 62
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 358 268 268 75 0 0 0 0.00 75
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 1,594 1,032 1,006 328 0 0 0 0.00 328
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 208 137 129 45 0 0 0 0.00 45
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 483 286 287 99 0 0 0 0.00 99
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 654 425 408 134 0 0 0 0.00 134
สาธารณสุขศาสตร์ 249 184 182 50 0 0 0 0.00 50
วิทยาเขตสุพรรณบุรี 17 13 13 4 0 0 0 0.00 4
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 17 13 13 4 0 0 0 0.00 4
** ไม่นับรวม บัณฑิตที่ทำธุรกิจครอบครัว / ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ /ศึกษาต่อ, บวช เกณฑ์ทหาร