รายงานสถานภาพการบันทึกและติดตามข้อมูลการประเมินคุณภาพบัณฑิต รายหลักสูตรประจำปี พ.ศ.

วิทยาเขต/คณะ หลักสูตร จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา
(คน)
จำนวนผู้ที่ทำงาน
และมีนายจ้าง
(คน)
จำนวนจัดส่ง
แบบประเมิน
(ชุด)
จำนวนแบบประเมิน
ที่ต้องการ
(ชุด)
แบบประเมินที่ได้รับ จำนวนที่ต้อง
ติดตามเพิ่มเติม
(ชุด)
จำนวน ร้อยละ
ของผู้สำเร็จ
ออนไลน์ เอกสาร รวม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   13,392 7,355 7,137 2,748 2,470 156 2,626 19.61 645
วิทยาเขตบางเขน   6,418 3,237 3,121 1,322 1,191 122 1,313 20.46 267
เกษตร   288 99 94 62 40 1 41 14.24 36
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 17 6 6 4 6 0 6 35.30 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 32 12 11 7 8 0 8 25.00 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร 132 41 39 27 0 0 0 0.00 27
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 25 10 10 5 14 0 14 56.01 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร 42 15 15 9 0 0 0 0.00 9
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 16 5 5 4 4 1 5 31.25 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) 7 2 1 2 2 0 2 28.58 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร 17 8 7 4 6 0 6 35.30 0
ประมง   277 114 112 56 85 0 85 30.69 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 277 114 112 56 85 0 85 30.69 0
วนศาสตร์   346 227 225 71 60 32 92 26.59 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ 328 221 219 66 60 32 92 28.05 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 1 0 0 1 0 0 0 0.00 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ 17 6 6 4 0 0 0 0.00 4
วิทยาศาสตร์   640 307 289 133 103 3 106 16.57 47
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 23 5 5 5 5 0 5 21.74 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 66 33 33 14 19 0 19 28.79 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 45 23 20 9 13 0 13 28.89 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 28 7 7 6 2 3 5 17.86 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 15 4 4 3 3 0 3 20.00 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 25 12 12 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 23 4 4 5 5 0 5 21.74 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 133 83 80 27 3 0 3 2.26 24
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 20 11 8 4 5 0 5 25.00 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 14 2 1 3 0 0 0 0.00 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 17 5 5 4 7 0 7 41.18 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 47 21 19 10 5 0 5 10.64 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 73 40 37 15 18 0 18 24.66 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 70 34 32 14 8 0 8 11.43 6
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 14 5 4 3 0 0 0 0.00 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 27 18 18 6 10 0 10 37.04 0
วิศวกรรมศาสตร์   1,161 603 593 239 199 1 200 17.23 62
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน 31 12 12 7 8 0 8 25.81 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 27 16 16 6 3 0 3 11.12 3
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) 14 0 0 3 2 0 2 14.29 1
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 56 33 33 12 1 0 1 1.79 11
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ) 36 15 15 8 0 0 0 0.00 8
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 66 31 31 14 14 0 14 21.22 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 17 7 7 4 8 0 8 47.06 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 50 22 21 10 9 0 9 18.00 1
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 149 55 55 30 33 0 33 22.15 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 95 43 41 19 18 1 19 20.00 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 147 72 71 30 2 0 2 1.37 28
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 47 24 23 10 0 0 0 0.00 10
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 90 49 48 18 26 0 26 28.89 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 64 47 45 13 13 0 13 20.32 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 170 113 111 34 35 0 35 20.59 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 72 48 48 15 15 0 15 20.84 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ) 30 16 16 6 12 0 12 40.00 0
ศึกษาศาสตร์   154 63 62 33 48 0 48 31.17 3
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 18 5 5 4 15 0 15 83.34 0
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 11 7 7 3 2 0 2 18.19 1
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 13 8 8 3 3 0 3 23.08 0
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 12 4 4 3 4 0 4 33.34 0
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 80 29 28 16 14 0 14 17.50 2
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 20 10 10 4 10 0 10 50.00 0
เศรษฐศาสตร์   767 370 350 156 97 80 177 23.08 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 76 26 25 16 16 4 20 26.32 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 145 81 74 29 34 0 34 23.45 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 2 1 1 1 1 0 1 50.00 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 91 47 47 19 25 1 26 28.58 0
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) 84 38 36 17 21 0 21 25.00 0
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต 369 177 167 74 0 75 75 20.33 0
สังคมศาสตร์   754 327 319 154 80 0 80 10.62 78
  นิติศาสตรบัณฑิต 138 23 23 28 0 0 0 0.00 28
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 208 122 119 42 16 0 16 7.70 26
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 65 30 28 13 6 0 6 9.24 7
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 37 20 20 8 4 0 4 10.82 4
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 67 25 25 14 15 0 15 22.39 0
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 145 61 60 29 32 0 32 22.07 0
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 61 25 24 13 0 0 0 0.00 13
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 33 21 20 7 7 0 7 21.22 0
อุตสาหกรรมเกษตร   349 166 163 73 80 4 84 24.07 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 6 3 2 2 0 0 0 0.00 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 58 25 24 12 12 0 12 20.69 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 116 61 61 24 27 0 27 23.28 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 52 22 22 11 12 0 12 23.08 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 77 37 36 16 23 0 23 29.88 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 40 18 18 8 6 4 10 25.00 0
มนุษยศาสตร์   643 364 350 132 169 0 169 26.29 8
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 35 14 14 7 3 0 3 8.58 4
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 24 15 15 5 6 0 6 25.00 0
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย 15 6 6 3 5 0 5 33.34 0
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 63 43 42 13 9 0 9 14.29 4
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 39 19 19 8 11 0 11 28.21 0
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 24 13 11 5 8 0 8 33.34 0
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 29 14 14 6 8 0 8 27.59 0
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 26 19 19 6 9 0 9 34.62 0
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 103 52 50 21 22 0 22 21.36 0
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 28 19 19 6 8 0 8 28.58 0
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 119 72 70 24 27 0 27 22.69 0
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 10 6 6 2 5 0 5 50.00 0
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 60 39 37 12 32 0 32 53.34 0
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 15 6 1 3 5 0 5 33.34 0
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี 53 27 27 11 11 0 11 20.76 0
บริหารธุรกิจ   593 389 368 121 126 0 126 21.25 21
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 72 41 40 15 15 0 15 20.84 0
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต 69 37 33 14 14 0 14 20.29 0
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 72 37 34 15 9 0 9 12.50 6
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) 30 8 5 6 4 0 4 13.34 2
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 87 40 36 18 5 0 5 5.75 13
  บัญชีบัณฑิต 263 226 220 53 79 0 79 30.04 0
เทคนิคการสัตวแพทย์   140 73 69 28 41 0 41 29.29 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ 90 55 54 18 30 0 30 33.34 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 50 18 15 10 11 0 11 22.00 0
สถาปัตยกรรมศาสตร์   106 62 57 22 27 0 27 25.48 0
  ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 32 14 13 7 7 0 7 21.88 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 19 12 12 4 4 0 4 21.06 0
  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 55 36 32 11 16 0 16 29.10 0
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์   52 14 13 11 7 0 7 13.47 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 52 14 13 11 7 0 7 13.47 4
สิ่งแวดล้อม   148 59 57 31 29 1 30 20.28 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 0 0 1 0 0 0 0.00 1
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 147 59 57 30 29 1 30 20.41 0
วิทยาเขตกำแพงแสน   3,171 1,817 1,774 646 667 34 701 22.11 83
เกษตร กำแพงแสน   330 173 165 68 58 0 58 17.58 14
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 38 23 23 8 12 0 12 31.58 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 215 110 104 43 30 0 30 13.96 13
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 51 27 26 11 11 0 11 21.57 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 26 13 12 6 5 0 5 19.24 1
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน   372 264 262 78 105 4 109 29.31 11
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 43 37 37 9 9 0 9 20.94 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 5 1 1 1 1 0 1 20.00 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 36 25 25 8 4 4 8 22.23 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 48 36 36 10 18 0 18 37.50 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 47 26 26 10 16 0 16 34.05 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 78 54 54 16 19 0 19 24.36 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 62 49 49 13 38 0 38 61.30 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 53 36 34 11 0 0 0 0.00 11
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   286 165 161 58 57 0 57 19.94 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 89 42 40 18 14 0 14 15.74 4
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 197 123 121 40 43 0 43 21.83 0
สัตวแพทยศาสตร์   114 90 88 23 1 0 1 0.88 22
  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 114 90 88 23 1 0 1 0.88 22
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   1,960 1,048 1,023 397 423 30 453 23.12 32
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 135 71 70 27 0 30 30 22.23 0
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 107 55 55 22 8 0 8 7.48 14
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 441 235 222 89 89 0 89 20.19 0
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 169 77 74 34 37 0 37 21.90 0
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 145 115 115 29 57 0 57 39.32 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 38 16 16 8 9 0 9 23.69 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 70 33 33 14 23 0 23 32.86 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 14 4 4 3 5 0 5 35.72 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 74 51 50 15 20 0 20 27.03 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 44 16 16 9 12 0 12 27.28 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 47 27 27 10 19 0 19 40.43 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 75 40 40 15 21 0 21 28.01 0
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 109 54 53 22 4 0 4 3.67 18
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 106 49 48 22 33 0 33 31.14 0
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 59 38 37 12 13 0 13 22.04 0
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 208 96 94 42 46 0 46 22.12 0
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 119 71 69 24 27 0 27 22.69 0
วิทยาศาสตร์การกีฬา   109 77 75 22 23 0 23 21.11 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 109 77 75 22 23 0 23 21.11 0
วิทยาเขตศรีราชา   2,213 1,398 1,363 452 243 0 243 10.99 246
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา   322 186 180 65 69 0 69 21.43 0
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต 322 186 180 65 69 0 69 21.43 0
พาณิชยนาวีนานาชาติ   175 87 70 35 24 0 24 13.72 13
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล 80 41 31 16 6 0 6 7.50 10
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 55 26 21 11 13 0 13 23.64 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ 40 20 18 8 5 0 5 12.50 3
วิทยาการจัดการ   1,031 654 647 209 0 0 0 0.00 209
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 139 76 76 28 0 0 0 0.00 28
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 136 84 81 28 0 0 0 0.00 28
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 192 120 119 39 0 0 0 0.00 39
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 133 66 66 27 0 0 0 0.00 27
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 154 130 130 31 0 0 0 0.00 31
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 137 95 93 28 0 0 0 0.00 28
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 140 83 82 28 0 0 0 0.00 28
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา   312 204 203 65 67 0 67 21.48 7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 14 9 9 3 7 0 7 50.00 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 4 4 1 2 0 2 40.00 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 101 75 75 21 24 0 24 23.77 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 76 49 48 16 16 0 16 21.06 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 34 10 10 7 0 0 0 0.00 7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 82 57 57 17 18 0 18 21.96 0
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา   373 267 263 78 83 0 83 22.26 17
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 81 64 64 17 0 0 0 0.00 17
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 59 40 38 12 13 0 13 22.04 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 67 49 48 14 19 0 19 28.36 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต 16 11 10 4 5 0 5 31.25 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 54 39 39 11 19 0 19 35.19 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 96 64 64 20 27 0 27 28.13 0
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร   1,567 888 867 323 364 0 364 23.23 49
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   233 135 131 49 54 0 54 23.18 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 46 24 23 10 12 0 12 26.09 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 36 13 12 8 5 0 5 13.89 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 17 6 5 4 5 0 5 29.42 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 75 58 58 15 18 0 18 24.00 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 14 5 4 3 3 0 3 21.43 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 45 29 29 9 11 0 11 24.45 0
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์   528 299 299 109 133 0 133 25.19 7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 34 23 23 7 9 0 9 26.48 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 29 14 14 6 9 0 9 31.04 0
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 9 9 3 5 0 5 41.67 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 72 41 41 15 15 0 15 20.84 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 36 26 26 8 18 0 18 50.00 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 134 68 68 27 31 0 31 23.14 0
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 81 45 45 17 10 0 10 12.35 7
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 130 73 73 26 36 0 36 27.70 0
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   615 349 333 126 177 0 177 28.79 0
  นิติศาสตรบัณฑิต 93 34 31 19 19 0 19 20.44 0
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 44 26 24 9 13 0 13 29.55 0
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 92 60 57 19 25 0 25 27.18 0
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 51 29 29 11 12 0 12 23.53 0
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 16 7 6 4 9 0 9 56.25 0
  บัญชีบัณฑิต 175 126 123 35 57 0 57 32.58 0
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 55 20 17 11 22 0 22 40.00 0
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 89 47 46 18 20 0 20 22.48 0
สาธารณสุขศาสตร์   191 105 104 39 0 0 0 0.00 39
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 49 24 24 10 0 0 0 0.00 10
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 142 81 80 29 0 0 0 0.00 29
วิทยาเขตโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี   23 15 12 5 5 0 5 21.74 0
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี   23 15 12 5 5 0 5 21.74 0
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 23 15 12 5 5 0 5 21.74 0
** ไม่นับรวม บัณฑิตที่ทำธุรกิจครอบครัว / ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ /ศึกษาต่อ, บวช เกณฑ์ทหาร