รายงานระดับคณะ

ประจำปี พ.ศ. :
วิทยาเขต :
คณะ :
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของนายจ้างบัณฑิต จำแนกตามข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 2 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตารางที่ 3 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จำแนกตามรายด้าน
ตารางที่ 4 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต จำแนกตามรายด้าน
ตารางที่ 5 ลักษณะของบัณฑิตที่นายจ้างของบัณฑิตต้องการรับเข้ามาทำงานในองค์กรใน 10 ลำดับแรก
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จำแนกตามหลักสูตรและรายด้าน
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จำแนกตามหลักสูตรและรายด้าน
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต จำแนกตามหลักสูตรและรายด้าน
ตารางที่ 9 จำนวนและร้ายละของนายจ้างบัณฑิต ที่เลือกลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการรับเข้ามาทำงานในองค์กร จำแนกตามหลักสูตร