รายงานระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ::

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของนายจ้างบัณฑิต จำแนกตามข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 2 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตารางที่ 3 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จำแนกตามรายด้าน
ตารางที่ 4 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต จำแนกตามรายด้าน
ตารางที่ 5 ลักษณะของบัณฑิตที่นายจ้างของบัณฑิตต้องการรับเข้ามาทำงานในองค์กรใน 10 ลำดับแรก