ตารางที่ 1 สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานและวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.
วิทยาเขต/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ค่าเฉลี่ยการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
  รุ่นปีการศึกษา
2563
ทำงานและ
มีนายจ้าง
ป.ตรีที่ได้รับ
การประเมิน
1.
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
2.
ด้านความรู้
3.
ด้านทักษะ
ทางปัญญา
4.
ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5.
ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
ภาพรวมมหาวิทยาลัย 12,590 6,976 850 4.56 4.28 4.21 4.50 4.24 4.37
1. วิทยาเขตบางเขน 5,800 2,798 282 4.56 4.26 4.15 4.50 4.24 4.36
บริหารธุรกิจ 517 324 16 4.68 4.47 4.28 4.69 4.27 4.50
ประมง 324 150 7 4.63 4.29 4.39 4.51 4.36 4.45
มนุษยศาสตร์ 560 214 34 4.32 4.25 3.99 4.25 4.26 4.22
วนศาสตร์ 289 221 61 4.62 4.25 4.13 4.58 4.15 4.37
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 18 4 2 4.80 4.63 4.88 4.90 4.00 4.66
วิทยาศาสตร์ 476 217 17 4.53 3.97 3.76 4.34 4.10 4.16
วิศวกรรมศาสตร์ 1,091 547 45 4.59 4.25 4.20 4.53 4.37 4.39
ศึกษาศาสตร์ 180 92 10 4.70 4.63 4.35 4.52 4.53 4.55
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 101 58 10 4.52 4.50 4.50 4.60 4.36 4.51
สังคมศาสตร์ 573 210 6 4.70 4.65 4.42 4.80 4.05 4.50
สิ่งแวดล้อม 58 28 1 5.00 4.00 4.75 4.80 4.00 4.55
อุตสาหกรรมเกษตร 385 182 22 4.62 4.06 3.93 4.48 4.14 4.31
เกษตร 335 129 18 4.43 4.08 4.01 4.25 3.97 4.17
เทคนิคการสัตวแพทย์ 133 51 0 nan nan nan nan nan nan
เศรษฐศาสตร์ 760 371 33 4.58 4.29 4.26 4.56 4.35 4.43
2. วิทยาเขตกำแพงแสน 3,047 1,861 200 4.47 4.28 4.27 4.46 4.28 4.36
วิทยาศาสตร์การกีฬา 127 72 0 nan nan nan nan nan nan
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 462 326 58 4.62 4.35 4.37 4.62 4.48 4.50
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1,722 1,054 112 4.31 4.14 4.14 4.27 4.10 4.20
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 205 135 0 nan nan nan nan nan nan
สัตวแพทยศาสตร์ 131 67 21 4.90 4.80 4.77 4.90 4.75 4.83
เกษตร กำแพงแสน 400 207 9 4.56 4.25 4.03 4.67 4.08 4.40
3. วิทยาเขตศรีราชา 2,299 1,480 309 4.61 4.31 4.25 4.52 4.23 4.40
พาณิชยนาวีนานาชาติ 201 119 72 4.63 4.28 4.26 4.55 4.27 4.42
วิทยาการจัดการ 1,215 774 193 4.60 4.32 4.25 4.51 4.22 4.39
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 333 235 6 4.30 4.08 4.08 4.20 4.17 4.17
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 369 251 25 4.74 4.53 4.39 4.69 4.46 4.58
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 181 101 13 4.58 4.02 4.04 4.37 3.88 4.21
4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 1,420 823 54 4.50 4.25 4.04 4.46 4.14 4.30
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 206 125 44 4.49 4.21 3.99 4.40 4.08 4.25
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 478 265 8 4.65 4.53 4.38 4.85 4.50 4.60
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 560 327 2 4.10 4.00 3.75 4.10 4.00 4.00
สาธารณสุขศาสตร์ 176 106 0 nan nan nan nan nan nan
5. วิทยาเขตโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 24 14 5 4.72 4.60 4.70 4.68 4.40 4.63
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 24 14 5 4.72 4.60 4.70 4.68 4.40 4.63