ตารางที่ 1 สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานและวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.
วิทยาเขต/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ค่าเฉลี่ยการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
  รุ่นปีการศึกษา
2564
ทำงานและ
มีนายจ้าง
ป.ตรีที่ได้รับ
การประเมิน
1.
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
2.
ด้านความรู้
3.
ด้านทักษะ
ทางปัญญา
4.
ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5.
ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
ภาพรวมมหาวิทยาลัย 13,392 7,355 1,030 4.65 4.38 4.34 4.60 4.36 4.48
1. วิทยาเขตบางเขน 6,418 3,237 646 4.65 4.39 4.36 4.60 4.39 4.49
บริหารธุรกิจ 593 389 47 4.69 4.35 4.40 4.74 4.42 4.54
ประมง 277 114 29 4.74 4.41 4.37 4.63 4.23 4.50
มนุษยศาสตร์ 643 364 96 4.52 4.35 4.31 4.51 4.37 4.42
วนศาสตร์ 346 227 88 4.65 4.36 4.25 4.53 4.24 4.42
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 52 14 7 4.49 4.36 4.18 4.17 4.25 4.26
วิทยาศาสตร์ 640 307 11 4.53 3.91 3.98 4.55 4.11 4.24
วิศวกรรมศาสตร์ 1,161 603 102 4.66 4.50 4.51 4.67 4.57 4.59
ศึกษาศาสตร์ 154 63 23 4.90 4.65 4.52 4.71 4.49 4.67
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 106 62 5 4.56 4.45 4.60 4.60 4.25 4.50
สังคมศาสตร์ 754 327 19 4.79 4.51 4.62 4.77 4.54 4.68
สิ่งแวดล้อม 148 59 12 4.65 4.19 4.23 4.50 4.15 4.36
อุตสาหกรรมเกษตร 349 166 57 4.68 4.31 4.33 4.61 4.42 4.48
เกษตร 288 99 13 4.68 4.42 4.13 4.43 4.33 4.42
เทคนิคการสัตวแพทย์ 140 73 19 4.79 4.33 4.22 4.62 4.20 4.44
เศรษฐศาสตร์ 767 370 118 4.64 4.44 4.45 4.56 4.49 4.51
2. วิทยาเขตกำแพงแสน 3,171 1,817 215 4.69 4.41 4.36 4.63 4.40 4.52
วิทยาศาสตร์การกีฬา 109 77 5 4.80 4.80 4.50 4.60 4.50 4.65
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 372 264 56 4.66 4.35 4.35 4.62 4.44 4.52
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1,960 1,048 82 4.69 4.42 4.33 4.62 4.38 4.50
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 286 165 33 4.76 4.52 4.43 4.72 4.46 4.59
สัตวแพทยศาสตร์ 114 90 1 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
เกษตร กำแพงแสน 330 173 38 4.64 4.32 4.30 4.59 4.27 4.44
3. วิทยาเขตศรีราชา 2,213 1,398 102 4.64 4.33 4.31 4.60 4.24 4.45
พาณิชยนาวีนานาชาติ 175 87 14 4.64 4.38 4.34 4.50 4.13 4.41
วิทยาการจัดการ 1,031 654 0 nan nan nan nan nan nan
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 312 204 33 4.65 4.25 4.21 4.57 4.24 4.42
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 373 267 23 4.70 4.42 4.41 4.69 4.33 4.53
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 322 186 32 4.59 4.31 4.33 4.60 4.24 4.43
4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 1,567 888 62 4.56 4.32 4.19 4.50 4.13 4.36
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 233 135 34 4.49 4.26 4.10 4.36 4.10 4.27
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 528 299 28 4.66 4.39 4.31 4.68 4.17 4.47
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 615 349 0 nan nan nan nan nan nan
สาธารณสุขศาสตร์ 191 105 0 nan nan nan nan nan nan
5. วิทยาเขตโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 23 15 5 4.64 4.45 4.40 4.72 4.40 4.54
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 23 15 5 4.64 4.45 4.40 4.72 4.40 4.54