ตารางที่ 3สรุปการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.
วิทยาเขต/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ค่าเฉลี่ยการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
  รุ่นปีการศึกษา
2560
ทำงานและ
มีนายจ้าง
ป.ตรีที่ได้รับ
การประเมิน
1.
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
2.
ด้านความรู้
3.
ด้านทักษะ
ทางปัญญา
4.
ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5.
ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
ภาพรวมมหาวิทยาลัย 12,572 7,656 2,900 4.43 4.05 4.11 4.21 4.01 4.16
1. วิทยาเขตบางเขน 6,065 3,368 1,413 4.44 4.09 4.16 4.24 4.05 4.20
บริหารธุรกิจ 558 380 155 4.45 4.06 4.15 4.25 4.11 4.21
ประมง 338 186 64 4.48 4.12 4.21 4.25 4.07 4.23
มนุษยศาสตร์ 567 301 145 4.52 4.20 4.18 4.34 3.92 4.23
วนศาสตร์ 229 147 58 4.29 3.93 3.92 4.10 3.88 4.01
วิทยาศาสตร์ 482 238 127 4.44 4.13 4.19 4.21 4.12 4.22
วิศวกรรมศาสตร์ 1,021 599 198 4.32 3.97 4.09 4.09 4.04 4.11
ศึกษาศาสตร์ 174 105 50 4.58 4.52 4.46 4.51 4.41 4.51
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 72 48 17 4.54 3.92 4.08 4.21 4.02 4.20
สังคมศาสตร์ 761 351 195 4.50 4.12 4.22 4.33 4.02 4.24
สิ่งแวดล้อม 46 24 10 4.35 3.95 4.05 4.20 3.93 4.10
อุตสาหกรรมเกษตร 460 282 97 4.43 4.01 4.06 4.20 4.01 4.14
เกษตร 352 196 71 4.39 3.96 4.03 4.16 3.88 4.12
เทคนิคการสัตวแพทย์ 92 51 29 4.50 4.20 4.36 4.29 4.09 4.31
เศรษฐศาสตร์ 913 460 197 4.46 4.11 4.21 4.26 4.14 4.26
2. วิทยาเขตกำแพงแสน 2,762 1,803 649 4.44 4.11 4.15 4.23 4.05 4.20
วิทยาศาสตร์การกีฬา 100 73 30 4.48 4.39 4.29 4.34 4.29 4.36
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 508 345 118 4.25 3.94 4.04 4.00 3.91 4.03
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1,459 907 324 4.48 4.09 4.15 4.25 4.03 4.20
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 252 194 84 4.46 4.31 4.27 4.34 4.24 4.34
สัตวแพทยศาสตร์ 91 85 17 4.50 4.21 4.19 4.35 4.06 4.26
เกษตร กำแพงแสน 352 199 76 4.48 4.07 4.12 4.28 4.03 4.21
3. วิทยาเขตศรีราชา 2,294 1,557 496 4.35 3.87 3.96 4.09 3.86 4.03
พาณิชยนาวีนานาชาติ 282 190 32 4.26 3.94 3.95 4.04 3.90 4.03
วิทยาการจัดการ 1,052 706 226 4.35 3.83 3.92 4.05 3.81 3.99
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 349 227 119 4.47 4.03 4.11 4.24 4.00 4.19
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 341 247 82 4.23 3.76 3.84 3.99 3.80 3.93
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 270 187 37 4.32 3.81 3.95 4.05 3.84 3.99
4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 1,451 928 342 4.44 4.00 4.06 4.20 3.99 4.14
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 224 133 65 4.41 3.95 4.00 4.17 3.91 4.08
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 416 291 107 4.30 3.86 3.94 4.06 3.89 4.01
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 568 350 136 4.53 4.09 4.15 4.31 4.09 4.24
สาธารณสุขศาสตร์ 243 154 34 4.59 4.19 4.24 4.21 4.09 4.27