ตารางที่ 2สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.
วิทยาเขต/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ค่าเฉลี่ยการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
  รุ่นปีการศึกษา
2562
ทำงานและ
มีนายจ้าง
ป.ตรีที่ได้รับ
การประเมิน
1.
ด้านสำนึกดี
2.
ด้านมุ่งมั่น
3.
ด้านสร้างสรรค์
4.
ด้านทักษะสามัคคี
รวม
ภาพรวมมหาวิทยาลัย 12,862 7,783 0 0 0 0 0 nan
1. วิทยาเขตบางเขน 6,057 3,387 0 nan
บริหารธุรกิจ 556 381 0 nan
ประมง 373 190 0 nan
มนุษยศาสตร์ 558 267 0 nan
วนศาสตร์ 226 183 0 nan
วิทยาศาสตร์ 581 313 0 nan
วิศวกรรมศาสตร์ 985 632 0 nan
ศึกษาศาสตร์ 161 98 0 nan
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 93 56 0 nan
สังคมศาสตร์ 751 344 0 nan
สิ่งแวดล้อม 47 23 0 nan
อุตสาหกรรมเกษตร 408 217 0 nan
เกษตร 354 170 0 nan
เทคนิคการสัตวแพทย์ 140 86 0 nan
เศรษฐศาสตร์ 824 427 0 nan
2. วิทยาเขตกำแพงแสน 2,968 1,942 0 nan
วิทยาศาสตร์การกีฬา 122 67 0 nan
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 478 326 0 nan
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1,613 1,027 0 nan
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 249 179 0 nan
สัตวแพทยศาสตร์ 113 100 0 nan
เกษตร กำแพงแสน 393 243 0 nan
3. วิทยาเขตศรีราชา 2,226 1,409 0 nan
พาณิชยนาวีนานาชาติ 229 115 0 nan
วิทยาการจัดการ 1,058 646 0 nan
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 292 206 0 nan
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 358 268 0 nan
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 289 174 0 nan
4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 1,594 1,032 0 nan
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 208 137 0 nan
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 483 286 0 nan
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 654 425 0 nan
สาธารณสุขศาสตร์ 249 184 0 nan
5. วิทยาเขตสุพรรณบุรี 17 13 0 nan
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 17 13 0 nan