ตารางที่ 4สรุปการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. กับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมินของ กพร
วิทยาเขต/คณะ 1.
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.
ด้านความรู้
3.
ด้านทักษะทางปัญญา
4.
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5.
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
  คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้
ภาพรวมมหาวิทยาลัย nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
1. วิทยาเขตบางเขน nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
บริหารธุรกิจ nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
ประมง nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
มนุษยศาสตร์ nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
วนศาสตร์ nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
วิทยาศาสตร์ nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
วิศวกรรมศาสตร์ nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
ศึกษาศาสตร์ nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
สถาปัตยกรรมศาสตร์ nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
สังคมศาสตร์ nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
สิ่งแวดล้อม nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
อุตสาหกรรมเกษตร nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
เกษตร nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
เทคนิคการสัตวแพทย์ nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
เศรษฐศาสตร์ nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
2. วิทยาเขตกำแพงแสน nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
วิทยาศาสตร์การกีฬา nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
สัตวแพทยศาสตร์ nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
เกษตร กำแพงแสน nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
3. วิทยาเขตศรีราชา nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
พาณิชยนาวีนานาชาติ nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
วิทยาการจัดการ nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
สาธารณสุขศาสตร์ nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
5. วิทยาเขตสุพรรณบุรี nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000 nan 1.0000