ตารางที่ 4สรุปการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. กับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมินของ กพร
วิทยาเขต/คณะ 1.
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2.
ด้านความรู้
3.
ด้านทักษะทางปัญญา
4.
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5.
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
  คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้
ภาพรวมมหาวิทยาลัย 4.43 5.0000 4.05 4.2000 4.11 4.4400 4.21 4.8400 4.01 4.0400 4.16 4.6400
1. วิทยาเขตบางเขน 4.44 5.0000 4.09 4.3600 4.16 4.6400 4.24 4.9600 4.05 4.2000 4.20 4.8000
บริหารธุรกิจ 4.45 5.0000 4.06 4.2400 4.15 4.6000 4.25 5.0000 4.11 4.4400 4.21 4.8400
ประมง 4.48 5.0000 4.12 4.4800 4.21 4.8400 4.25 5.0000 4.07 4.2800 4.23 4.9200
มนุษยศาสตร์ 4.52 5.0000 4.20 4.8000 4.18 4.7200 4.34 5.0000 3.92 3.6800 4.23 4.9200
วนศาสตร์ 4.29 5.0000 3.93 3.7200 3.92 3.6800 4.10 4.4000 3.88 3.5200 4.01 4.0400
วิทยาศาสตร์ 4.44 5.0000 4.13 4.5200 4.19 4.7600 4.21 4.8400 4.12 4.4800 4.22 4.8800
วิศวกรรมศาสตร์ 4.32 5.0000 3.97 3.8800 4.09 4.3600 4.09 4.3600 4.04 4.1600 4.11 4.4400
ศึกษาศาสตร์ 4.58 5.0000 4.52 5.0000 4.46 5.0000 4.51 5.0000 4.41 5.0000 4.51 5.0000
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 4.54 5.0000 3.92 3.6800 4.08 4.3200 4.21 4.8400 4.02 4.0800 4.20 4.8000
สังคมศาสตร์ 4.50 5.0000 4.12 4.4800 4.22 4.8800 4.33 5.0000 4.02 4.0800 4.24 4.9600
สิ่งแวดล้อม 4.35 5.0000 3.95 3.8000 4.05 4.2000 4.20 4.8000 3.93 3.7200 4.10 4.4000
อุตสาหกรรมเกษตร 4.43 5.0000 4.01 4.0400 4.06 4.2400 4.20 4.8000 4.01 4.0400 4.14 4.5600
เกษตร 4.39 5.0000 3.96 3.8400 4.03 4.1200 4.16 4.6400 3.88 3.5200 4.12 4.4800
เทคนิคการสัตวแพทย์ 4.50 5.0000 4.20 4.8000 4.36 5.0000 4.29 5.0000 4.09 4.3600 4.31 5.0000
เศรษฐศาสตร์ 4.46 5.0000 4.11 4.4400 4.21 4.8400 4.26 5.0000 4.14 4.5600 4.26 5.0000
2. วิทยาเขตกำแพงแสน 4.44 5.0000 4.11 4.4400 4.15 4.6000 4.23 4.9200 4.05 4.2000 4.20 4.8000
วิทยาศาสตร์การกีฬา 4.48 5.0000 4.39 5.0000 4.29 5.0000 4.34 5.0000 4.29 5.0000 4.36 5.0000
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 4.25 5.0000 3.94 3.7600 4.04 4.1600 4.00 4.0000 3.91 3.6400 4.03 4.1200
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 4.48 5.0000 4.09 4.3600 4.15 4.6000 4.25 5.0000 4.03 4.1200 4.20 4.8000
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 4.46 5.0000 4.31 5.0000 4.27 5.0000 4.34 5.0000 4.24 4.9600 4.34 5.0000
สัตวแพทยศาสตร์ 4.50 5.0000 4.21 4.8400 4.19 4.7600 4.35 5.0000 4.06 4.2400 4.26 5.0000
เกษตร กำแพงแสน 4.48 5.0000 4.07 4.2800 4.12 4.4800 4.28 5.0000 4.03 4.1200 4.21 4.8400
3. วิทยาเขตศรีราชา 4.35 5.0000 3.87 3.4800 3.96 3.8400 4.09 4.3600 3.86 3.4400 4.03 4.1200
พาณิชยนาวีนานาชาติ 4.26 5.0000 3.94 3.7600 3.95 3.8000 4.04 4.1600 3.90 3.6000 4.03 4.1200
วิทยาการจัดการ 4.35 5.0000 3.83 3.3200 3.92 3.6800 4.05 4.2000 3.81 3.2400 3.99 3.9600
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 4.47 5.0000 4.03 4.1200 4.11 4.4400 4.24 4.9600 4.00 4.0000 4.19 4.7600
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 4.23 4.9200 3.76 3.0400 3.84 3.3600 3.99 3.9600 3.80 3.2000 3.93 3.7200
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 4.32 5.0000 3.81 3.2400 3.95 3.8000 4.05 4.2000 3.84 3.3600 3.99 3.9600
4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 4.44 5.0000 4.00 4.0000 4.06 4.2400 4.20 4.8000 3.99 3.9600 4.14 4.5600
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 4.41 5.0000 3.95 3.8000 4.00 4.0000 4.17 4.6800 3.91 3.6400 4.08 4.3200
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 4.30 5.0000 3.86 3.4400 3.94 3.7600 4.06 4.2400 3.89 3.5600 4.01 4.0400
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 4.53 5.0000 4.09 4.3600 4.15 4.6000 4.31 5.0000 4.09 4.3600 4.24 4.9600
สาธารณสุขศาสตร์ 4.59 5.0000 4.19 4.7600 4.24 4.9600 4.21 4.8400 4.09 4.3600 4.27 5.0000