รายงานสถานภาพการบันทึกและติดตามข้อมูลการประเมินคุณภาพบัณฑิต รายหลักสูตรประจำปี พ.ศ.  

วิทยาเขต/คณะ หลักสูตร จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา
(คน)
จำนวนผู้ที่ทำงาน
และมีนายจ้าง
(คน)
จำนวนจัดส่ง
แบบประเมิน
(ชุด)
จำนวนแบบประเมิน
ที่ต้องการ
(ชุด)
แบบประเมินที่ได้รับ จำนวนที่ต้อง
ติดตามเพิ่มเติม
(ชุด)
จำนวน ร้อยละ
ของผู้สำเร็จ
ออนไลน์ เอกสาร รวม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   12,862 7,784 7,713 2,652 0 0 0 0.00 2,652
วิทยาเขตบางเขน   6,057 3,388 3,370 1,257 0 0 0 0.00 1,257
เกษตร   354 170 166 75 0 0 0 0.00 75
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 31 12 12 7 0 0 0 0.00 7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 29 14 14 6 0 0 0 0.00 6
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร 177 93 91 36 0 0 0 0.00 36
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 31 17 17 7 0 0 0 0.00 7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร 19 9 8 4 0 0 0 0.00 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 7 4 3 2 0 0 0 0.00 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 22 10 10 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) 18 5 5 4 0 0 0 0.00 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร 20 6 6 4 0 0 0 0.00 4
ประมง   373 190 180 75 0 0 0 0.00 75
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 373 190 180 75 0 0 0 0.00 75
วนศาสตร์   226 183 183 47 0 0 0 0.00 47
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ 209 168 168 42 0 0 0 0.00 42
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 6 5 5 2 0 0 0 0.00 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ 8 7 7 2 0 0 0 0.00 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 3 3 3 1 0 0 0 0.00 1
วิทยาศาสตร์   581 313 312 124 0 0 0 0.00 124
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 24 9 9 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 31 22 21 7 0 0 0 0.00 7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 51 16 16 11 0 0 0 0.00 11
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 27 7 7 6 0 0 0 0.00 6
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ 17 6 6 4 0 0 0 0.00 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ 29 11 11 6 0 0 0 0.00 6
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 38 11 11 8 0 0 0 0.00 8
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 97 82 82 20 0 0 0 0.00 20
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 34 21 21 7 0 0 0 0.00 7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 18 4 4 4 0 0 0 0.00 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 22 10 10 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 42 29 29 9 0 0 0 0.00 9
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 92 58 58 19 0 0 0 0.00 19
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 38 18 18 8 0 0 0 0.00 8
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 21 9 9 5 0 0 0 0.00 5
วิศวกรรมศาสตร์   985 632 631 205 0 0 0 0.00 205
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน 20 10 10 4 0 0 0 0.00 4
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 27 20 20 6 0 0 0 0.00 6
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) 15 10 10 3 0 0 0 0.00 3
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 42 29 28 9 0 0 0 0.00 9
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรนานาชาติ) 36 27 27 8 0 0 0 0.00 8
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 62 43 43 13 0 0 0 0.00 13
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ 22 16 16 5 0 0 0 0.00 5
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 40 20 20 8 0 0 0 0.00 8
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 126 85 85 26 0 0 0 0.00 26
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 84 40 40 17 0 0 0 0.00 17
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 125 85 85 25 0 0 0 0.00 25
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 46 23 23 10 0 0 0 0.00 10
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 56 32 32 12 0 0 0 0.00 12
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ 37 21 21 8 0 0 0 0.00 8
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 150 102 102 30 0 0 0 0.00 30
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 71 55 55 15 0 0 0 0.00 15
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ) 26 14 14 6 0 0 0 0.00 6
ศึกษาศาสตร์   161 98 97 34 0 0 0 0.00 34
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 14 10 9 3 0 0 0 0.00 3
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 14 8 8 3 0 0 0 0.00 3
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา 18 14 14 4 0 0 0 0.00 4
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 17 11 11 4 0 0 0 0.00 4
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 84 48 48 17 0 0 0 0.00 17
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 14 7 7 3 0 0 0 0.00 3
เศรษฐศาสตร์   824 427 414 167 0 0 0 0.00 167
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 116 57 56 24 0 0 0 0.00 24
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 177 110 109 36 0 0 0 0.00 36
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 189 106 104 38 0 0 0 0.00 38
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) 65 22 19 13 0 0 0 0.00 13
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต 277 132 126 56 0 0 0 0.00 56
สังคมศาสตร์   751 344 333 154 0 0 0 0.00 154
  นิติศาสตรบัณฑิต 151 21 21 31 0 0 0 0.00 31
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 147 76 73 30 0 0 0 0.00 30
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 99 67 64 20 0 0 0 0.00 20
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 16 7 5 4 0 0 0 0.00 4
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 79 44 43 16 0 0 0 0.00 16
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 155 72 71 31 0 0 0 0.00 31
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 62 39 40 13 0 0 0 0.00 13
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 42 18 16 9 0 0 0 0.00 9
อุตสาหกรรมเกษตร   408 217 216 84 0 0 0 0.00 84
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 6 0 0 2 0 0 0 0.00 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 78 41 40 16 0 0 0 0.00 16
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 147 67 66 30 0 0 0 0.00 30
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 50 27 28 10 0 0 0 0.00 10
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 58 41 42 12 0 0 0 0.00 12
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 69 41 40 14 0 0 0 0.00 14
มนุษยศาสตร์   558 267 262 118 0 0 0 0.00 118
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 26 15 15 6 0 0 0 0.00 6
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 23 7 7 5 0 0 0 0.00 5
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย 35 13 13 7 0 0 0 0.00 7
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 66 32 31 14 0 0 0 0.00 14
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 25 10 10 5 0 0 0 0.00 5
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 28 12 12 6 0 0 0 0.00 6
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 24 15 14 5 0 0 0 0.00 5
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 84 44 44 17 0 0 0 0.00 17
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 24 18 17 5 0 0 0 0.00 5
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 99 49 49 20 0 0 0 0.00 20
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 11 6 6 3 0 0 0 0.00 3
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 33 14 13 7 0 0 0 0.00 7
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 2 0 0 1 0 0 0 0.00 1
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี 47 21 21 10 0 0 0 0.00 10
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 31 11 10 7 0 0 0 0.00 7
บริหารธุรกิจ   556 382 411 115 0 0 0 0.00 115
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 67 44 46 14 0 0 0 0.00 14
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต 47 27 33 10 0 0 0 0.00 10
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 76 38 58 16 0 0 0 0.00 16
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) 24 10 14 5 0 0 0 0.00 5
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 56 40 36 12 0 0 0 0.00 12
  บัญชีบัณฑิต 286 223 224 58 0 0 0 0.00 58
เทคนิคการสัตวแพทย์   140 86 86 29 0 0 0 0.00 29
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ 97 63 63 20 0 0 0 0.00 20
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 43 23 23 9 0 0 0 0.00 9
สถาปัตยกรรมศาสตร์   93 56 56 20 0 0 0 0.00 20
  ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 22 13 13 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 19 10 10 4 0 0 0 0.00 4
  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 52 33 33 11 0 0 0 0.00 11
สิ่งแวดล้อม   47 23 23 10 0 0 0 0.00 10
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 47 23 23 10 0 0 0 0.00 10
วิทยาเขตกำแพงแสน   2,968 1,942 1,932 606 0 0 0 0.00 606
เกษตร กำแพงแสน   393 243 239 81 0 0 0 0.00 81
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 72 47 47 15 0 0 0 0.00 15
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 256 156 153 52 0 0 0 0.00 52
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 38 25 24 8 0 0 0 0.00 8
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 27 15 15 6 0 0 0 0.00 6
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน   478 326 326 99 0 0 0 0.00 99
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร 52 37 37 11 0 0 0 0.00 11
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 71 59 59 15 0 0 0 0.00 15
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 54 41 41 11 0 0 0 0.00 11
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 78 40 40 16 0 0 0 0.00 16
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 94 56 56 19 0 0 0 0.00 19
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 78 52 52 16 0 0 0 0.00 16
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 51 41 41 11 0 0 0 0.00 11
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์   249 179 177 50 0 0 0 0.00 50
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 65 38 37 13 0 0 0 0.00 13
  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ 184 141 140 37 0 0 0 0.00 37
สัตวแพทยศาสตร์   113 100 96 23 0 0 0 0.00 23
  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 113 100 96 23 0 0 0 0.00 23
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   1,613 1,027 1,027 328 0 0 0 0.00 328
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 133 73 73 27 0 0 0 0.00 27
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 488 284 284 98 0 0 0 0.00 98
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 134 84 84 27 0 0 0 0.00 27
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 94 72 72 19 0 0 0 0.00 19
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 44 27 27 9 0 0 0 0.00 9
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 57 40 40 12 0 0 0 0.00 12
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 17 9 9 4 0 0 0 0.00 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 78 51 51 16 0 0 0 0.00 16
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 35 25 25 7 0 0 0 0.00 7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 39 26 26 8 0 0 0 0.00 8
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 114 75 75 23 0 0 0 0.00 23
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 62 39 39 13 0 0 0 0.00 13
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 38 30 30 8 0 0 0 0.00 8
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 206 142 142 42 0 0 0 0.00 42
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 74 50 50 15 0 0 0 0.00 15
วิทยาศาสตร์การกีฬา   122 67 67 25 0 0 0 0.00 25
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 122 67 67 25 0 0 0 0.00 25
วิทยาเขตศรีราชา   2,226 1,409 1,392 457 0 0 0 0.00 457
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา   289 174 169 58 0 0 0 0.00 58
  เศรษฐศาสตรบัณฑิต 289 174 169 58 0 0 0 0.00 58
พาณิชยนาวีนานาชาติ   229 115 105 47 0 0 0 0.00 47
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล 79 52 48 16 0 0 0 0.00 16
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ 71 18 14 15 0 0 0 0.00 15
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ 79 45 43 16 0 0 0 0.00 16
วิทยาการจัดการ   1,058 646 644 215 0 0 0 0.00 215
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 131 70 70 27 0 0 0 0.00 27
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 155 80 80 31 0 0 0 0.00 31
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 159 107 107 32 0 0 0 0.00 32
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 153 88 86 31 0 0 0 0.00 31
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 154 116 116 31 0 0 0 0.00 31
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 1 0 0 1 0 0 0 0.00 1
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน 143 92 92 29 0 0 0 0.00 29
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 162 93 93 33 0 0 0 0.00 33
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา   292 206 206 62 0 0 0 0.00 62
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 27 19 19 6 0 0 0 0.00 6
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 25 15 15 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 78 63 63 16 0 0 0 0.00 16
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8 7 7 2 0 0 0 0.00 2
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 41 30 30 9 0 0 0 0.00 9
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 52 31 31 11 0 0 0 0.00 11
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 61 41 41 13 0 0 0 0.00 13
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา   358 268 268 75 0 0 0 0.00 75
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 0 0 0 0.00 1
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 48 37 37 10 0 0 0 0.00 10
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 75 59 59 15 0 0 0 0.00 15
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 76 54 54 16 0 0 0 0.00 16
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต 28 21 21 6 0 0 0 0.00 6
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 61 51 51 13 0 0 0 0.00 13
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 69 45 45 14 0 0 0 0.00 14
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร   1,594 1,032 1,006 328 0 0 0 0.00 328
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร   208 137 129 45 0 0 0 0.00 45
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร 31 23 21 7 0 0 0 0.00 7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 31 21 20 7 0 0 0 0.00 7
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 22 12 12 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 61 39 36 13 0 0 0 0.00 13
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 24 16 15 5 0 0 0 0.00 5
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 39 26 25 8 0 0 0 0.00 8
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์   483 286 287 99 0 0 0 0.00 99
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 17 8 8 4 0 0 0 0.00 4
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 29 15 16 6 0 0 0 0.00 6
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 15 9 9 3 0 0 0 0.00 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 14 14 4 0 0 0 0.00 4
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 34 19 19 7 0 0 0 0.00 7
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 34 24 24 7 0 0 0 0.00 7
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 93 52 52 19 0 0 0 0.00 19
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 109 74 74 22 0 0 0 0.00 22
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 132 71 71 27 0 0 0 0.00 27
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ   654 425 408 134 0 0 0 0.00 134
  นิติศาสตรบัณฑิต 37 20 18 8 0 0 0 0.00 8
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 94 52 50 19 0 0 0 0.00 19
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 87 56 53 18 0 0 0 0.00 18
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 73 32 31 15 0 0 0 0.00 15
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 58 42 42 12 0 0 0 0.00 12
  บัญชีบัณฑิต 155 116 112 31 0 0 0 0.00 31
  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 46 32 29 10 0 0 0 0.00 10
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 104 75 73 21 0 0 0 0.00 21
สาธารณสุขศาสตร์   249 184 182 50 0 0 0 0.00 50
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 35 28 28 7 0 0 0 0.00 7
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 214 156 154 43 0 0 0 0.00 43
วิทยาเขตสุพรรณบุรี   17 13 13 4 0 0 0 0.00 4
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี   17 13 13 4 0 0 0 0.00 4
  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 17 13 13 4 0 0 0 0.00 4
** ไม่นับรวม บัณฑิตที่ทำธุรกิจครอบครัว / ธุรกิจส่วนตัว / อาชีพอิสระ /ศึกษาต่อ, บวช เกณฑ์ทหาร