ตารางที่ 3.1 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต จำแนกตามภาพรวมมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ และรายด้าน
พฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิตมก. บางเขนบธ. ปม.มน. วน. วท. วศ. ศษ. สถ. สค. สว. อก. ก.ทสพ. ศศ. กำแพงแสนวก. วศ.กพส. ศวท. ศษพ. สพ. ก.กพส. ศรีราชาวพน. วจก. วท.ศรช. วศ.ศรช. ศศ.ศรช. เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครทอ. วว. ศว. สธ. สุพรรณบุรี
 • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 • nannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  1. ความซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจต่อผู้อื่นnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  2. ระเบียบวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลาnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  3. อดทน อดกลั้น พากเพียร ไม่ย่อท้อnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  4. จิตอาสา ไม่นิ่งดูดาย ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องบอกกล่าวnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  5. การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตามสภาพของตนเองnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
 • ด้านความรู้
 • nannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  1. องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับยุคสมัยnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  2. ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  3. ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  4. ความสามารถในการทำงานได้หลายอย่าง โดยใช้ความรู้ที่เรียนnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
 • ด้านทักษะทางปัญญา
 • nannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  1. ความสามารถในการเรียนรู้งานและพัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่องnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  2. การนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานที่ทำnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  3. การคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลและเป็นระบบnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  4. การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน รู้จักหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์nannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  5. การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลงานหรือเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ๆnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
 • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 • nannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  1. ความสามารถในการทำงานเป็นทีมnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  2. ความสามารถในการทำงานได้หลายบทบาท ทั้งผู้นำและผู้ตามnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  3. ความรับผิดชอบต่องานของตนเองหรือทีมงานnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  4. ทักษะการพูดคุย สร้างสัมพันธภาพที่ดีในที่ทำงานnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
 • ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • nannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  1. ความสามารถในการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หรือเชิงตัวเลขnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  2. ทักษะการประสานงานหรือเจรจาต่อรองที่ทำให้งานราบรื่นnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  3. การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาตนเองnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  4. ทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารและนำเสนอnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  รวมnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan