ตารางที่ 3.1 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต จำแนกตามภาพรวมมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ และรายด้าน
พฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิตมก. บางเขนบธ. ปม.มน. วน. วบศ.วท. วศ. ศษ. สถ. สค. สว. อก. ก.ทสพ. ศศ. กำแพงแสนวก. วศ.กพส. ศวท. ศษพ. สพ. ก.กพส. ศรีราชาวพน. วจก. วท.ศรช. วศ.ศรช. ศศ.ศรช. เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครทอ. วว. ศว. สธ. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
 • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 • 4.564.554.644.694.414.604.904.504.564.584.544.834.804.594.46nan4.534.48nan4.614.33nan4.894.604.614.604.614.334.704.554.564.564.733.80nan4.724.72
  1. ความซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจต่อผู้อื่น4.694.724.884.864.594.745.004.594.764.904.604.835.004.774.56nan4.764.55nan4.724.37nan4.954.784.744.784.754.674.764.464.674.664.884.00nan4.804.80
  2. ระเบียบวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลา4.534.514.444.434.444.485.004.474.494.804.504.835.004.644.44nan4.524.44nan4.494.34nan4.814.564.594.574.564.334.804.854.594.614.753.50nan4.604.60
  3. อดทน อดกลั้น พากเพียร ไม่ย่อท้อ4.564.544.694.864.414.565.004.534.534.404.604.835.004.554.28nan4.614.52nan4.704.36nan4.904.564.614.674.594.334.644.624.544.554.634.00nan4.804.80
  4. จิตอาสา ไม่นิ่งดูดาย ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องบอกกล่าว4.554.534.754.714.264.665.004.474.594.404.444.835.004.454.56nan4.394.50nan4.614.38nan4.864.564.594.514.604.334.724.624.544.504.884.00nan4.804.80
  5. การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตามสภาพของตนเอง4.464.464.444.574.324.574.504.444.434.404.564.834.004.554.44nan4.364.40nan4.544.22nan4.904.564.504.454.544.004.604.174.464.504.503.50nan4.604.60
 • ด้านความรู้
 • 4.244.244.364.464.284.224.134.134.274.484.284.144.004.133.92nan4.344.24nan4.354.11nan4.694.114.274.184.294.134.534.104.054.014.383.63nan4.454.45
  1. องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับยุคสมัย4.394.384.504.864.294.484.504.244.294.604.504.405.004.184.22nan4.454.36nan4.474.22nan4.764.334.424.384.424.174.644.314.374.344.634.00nan4.804.80
  2. ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล4.294.304.444.864.124.384.504.064.274.704.504.335.004.094.06nan4.364.29nan4.534.11nan4.674.114.314.294.304.004.604.154.044.004.383.50nan4.604.60
  3. ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ3.963.954.064.004.443.623.003.944.184.203.893.403.003.953.44nan4.034.03nan3.934.01nan4.523.784.003.814.054.174.283.773.613.593.883.00nan3.803.80
  4. ความสามารถในการทำงานได้หลายอย่าง โดยใช้ความรู้ที่เรียน4.324.324.444.144.264.414.504.294.344.404.204.333.004.273.94nan4.484.29nan4.474.11nan4.814.224.364.244.404.174.604.154.194.114.634.00nan4.604.60
 • ด้านทักษะทางปัญญา
 • 4.274.264.344.464.184.294.404.044.324.424.504.394.804.073.99nan4.364.27nan4.414.13nan4.744.004.304.304.293.934.544.174.134.074.504.00nan4.484.48
  1. ความสามารถในการเรียนรู้งานและพัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง4.374.384.504.574.154.464.504.244.454.504.504.335.004.234.22nan4.454.36nan4.464.24nan4.814.114.394.394.384.174.604.384.224.184.504.00nan4.404.40
  2. การนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานที่ทำ4.284.314.384.434.214.334.504.184.434.604.504.204.004.054.06nan4.424.22nan4.304.09nan4.764.114.304.314.303.834.524.154.194.114.634.00nan4.204.20
  3. การคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลและเป็นระบบ4.274.264.384.434.154.304.504.064.274.504.504.505.004.054.06nan4.364.31nan4.474.16nan4.764.114.274.324.224.004.604.234.194.114.634.00nan4.604.60
  4. การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน รู้จักหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์4.194.144.194.294.154.104.003.944.244.404.504.505.003.953.72nan4.214.21nan4.354.07nan4.713.784.254.204.283.834.444.004.023.954.384.00nan4.604.60
  5. การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลงานหรือเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ๆ4.234.214.254.574.244.254.503.764.204.104.504.405.004.093.89nan4.364.25nan4.464.09nan4.673.894.274.264.263.834.524.084.043.984.384.00nan4.604.60
 • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 • 4.494.484.614.504.224.574.504.504.474.704.624.545.004.424.25nan4.524.44nan4.614.28nan4.824.474.544.514.554.044.714.404.434.394.783.88nan4.604.60
  1. ความสามารถในการทำงานเป็นทีม4.554.564.754.574.294.614.504.534.594.804.704.505.004.594.50nan4.524.48nan4.604.31nan4.904.894.604.544.634.174.724.464.564.524.884.00nan4.404.40
  2. ความสามารถในการทำงานได้หลายบทบาท ทั้งผู้นำและผู้ตาม4.394.364.504.574.154.464.504.414.334.604.444.505.004.184.11nan4.394.37nan4.544.23nan4.764.114.464.394.513.674.644.154.284.274.503.50nan4.404.40
  3. ความรับผิดชอบต่องานของตนเองหรือทีมงาน4.514.534.564.574.214.624.504.654.564.804.704.675.004.504.17nan4.614.45nan4.674.28nan4.864.334.534.564.514.174.764.544.544.504.884.00nan4.804.80
  4. ทักษะการพูดคุย สร้างสัมพันธภาพที่ดีในที่ทำงาน4.494.464.634.294.244.574.504.414.424.604.604.505.004.414.22nan4.584.47nan4.654.31nan4.764.564.554.544.554.174.724.464.334.254.884.00nan4.804.80
 • ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 4.324.304.374.214.104.334.254.214.344.554.384.523.754.204.25nan4.354.31nan4.534.14nan4.754.114.354.344.334.004.624.354.234.204.503.88nan4.604.60
  1. ความสามารถในการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์หรือเชิงตัวเลข4.144.134.333.713.824.184.003.944.374.704.114.003.004.093.83nan4.224.15nan4.403.96nan4.673.674.144.244.063.834.604.154.074.054.503.00nan4.404.40
  2. ทักษะการประสานงานหรือเจรจาต่อรองที่ทำให้งานราบรื่น4.324.254.384.294.064.234.504.414.164.404.504.673.004.144.33nan4.274.34nan4.564.15nan4.814.114.394.424.373.834.684.234.154.114.384.00nan4.604.60
  3. การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อพัฒนาตนเอง4.424.414.444.294.294.454.504.184.434.504.505.004.004.274.50nan4.484.37nan4.544.21nan4.814.224.464.394.464.334.684.544.314.274.504.50nan4.604.60
  4. ทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารและนำเสนอ4.394.394.314.574.244.474.004.294.414.604.404.335.004.324.33nan4.424.39nan4.604.21nan4.714.444.404.314.424.004.524.464.394.364.634.00nan4.804.80
  รวม4.384.374.464.474.244.404.454.274.404.544.474.504.504.294.18nan4.424.35nan4.504.20nan4.784.264.424.394.424.094.624.324.294.254.583.84nan4.574.57