ตารางที่ 1.1 ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จำแนกตามภาพรวมมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ และรายด้าน
พฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิตมก. บางเขนบธ. ปม.มน. วน. วท. วศ. ศษ. สถ. สค. สว. อก. ก.ทสพ. ศศ. กำแพงแสนวก. วศ.กพส. ศวท. ศษพ. สพ. ก.กพส. ศรีราชาวพน. วจก. วท.ศรช. วศ.ศรช. ศศ.ศรช. เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครทอ. วว. ศว. สธ. สุพรรณบุรี
 • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 • nannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  1. มีน้ำใจ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาและเข้าใจเพื่อนร่วมงานnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  2. ขยันหมั่นเพียร อดทนในการทำงานnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  3. เสียสละและรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  4. สำนึกดี มีสัมมาคารวะ และซื่อสัตย์nannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  5. เคารพกฎระเบียบ สามัคคี มีวินัยnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
 • ด้านความรู้
 • nannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  1. มีความรู้เกี่ยวกับงานที่ทำnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  2. สามารถตีความ ขยาย/ย่อความ แปลความ หรือจับใจความได้nannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  3. สามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ทำหรือสถานการณ์ใหม่ๆnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  4. มีการนำความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการทำงาน นอกเหนือจากความรู้ที่เรียนnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
 • ด้านทักษะทางปัญญา
 • nannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  1. มีความคล่องแคล่วในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  2. เมื่อมีปัญหาในการทำงาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจได้nannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  3. สามารถนำความรู้ที่หลากหลายมาแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และ ถูกต้องเหมาะสมnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  4. มีการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่องnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
 • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 • nannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  1. ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นกลุ่มnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  2. มีการยอมรับและให้เกียรติเพื่อนร่วมงานnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  3. มีภาวะผู้นำ เมื่อมีปัญหาในการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการประนีประนอม nannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  4. มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและรับผิดชอบnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  5. การยอมรับทั้งผิดและชอบจากผลงานของตนเองnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
 • ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • nannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  1. สามารถใช้ความรู้ทางสถิติและตัวเลขในการวิเคราะห์ แปลผลและแก้ปัญหาnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  2. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งานnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  3. สามารถใช้ภาษาไทย ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ถูกต้องและสร้างสรรค์nannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและสื่อสารได้เป็นอย่างดีnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan
  รวมnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan