ตารางที่ 1.1 ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จำแนกตามภาพรวมมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ และรายด้าน
พฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิตมก. บางเขนบธ. ปม.มน. วน. วบศ.วท. วศ. ศษ. สถ. สค. สว. อก. ก.ทสพ. ศศ. กำแพงแสนวก. วศ.กพส. ศวท. ศษพ. สพ. ก.กพส. ศรีราชาวพน. วจก. วท.ศรช. วศ.ศรช. ศศ.ศรช. เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครทอ. วว. ศว. สธ. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
 • ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 • 4.654.654.694.744.524.654.494.534.664.904.564.794.654.684.684.794.644.694.804.664.694.765.004.644.644.64nan4.654.704.594.564.494.66nannan4.644.64
  1. มีน้ำใจ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาและเข้าใจเพื่อนร่วมงาน4.684.694.654.794.554.694.294.644.694.874.804.844.674.744.694.834.694.704.804.644.704.765.004.704.674.64nan4.674.614.724.614.594.64nannan4.404.40
  2. ขยันหมั่นเพียร อดทนในการทำงาน4.644.644.724.624.504.654.574.454.704.874.604.794.674.614.544.674.674.674.804.574.704.735.004.684.644.64nan4.674.704.564.554.534.57nannan4.604.60
  3. เสียสละและรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม4.604.614.594.694.464.604.434.364.604.914.604.744.504.634.544.834.644.644.804.664.604.705.004.624.584.64nan4.554.654.534.504.474.54nannan4.804.80
  4. สำนึกดี มีสัมมาคารวะ และซื่อสัตย์4.704.704.804.864.644.684.864.734.655.004.604.894.674.754.774.784.584.754.804.734.784.825.004.654.664.64nan4.704.704.594.614.474.79nannan5.005.00
  5. เคารพกฎระเบียบ สามัคคี มีวินัย4.644.624.704.764.454.614.294.454.664.834.204.684.754.654.854.834.614.694.804.684.704.795.004.574.674.64nan4.674.834.564.554.384.75nannan4.404.40
 • ด้านความรู้
 • 4.384.394.354.414.354.364.363.914.504.654.454.514.194.314.424.334.444.414.804.354.424.525.004.324.334.38nan4.254.424.314.324.264.39nannan4.454.45
  1. มีความรู้เกี่ยวกับงานที่ทำ4.344.344.394.344.274.314.434.004.484.574.204.424.254.254.464.444.294.394.804.274.404.585.004.304.284.29nan4.244.484.194.294.244.36nannan4.604.60
  2. สามารถตีความ ขยาย/ย่อความ แปลความ หรือจับใจความได้4.374.384.354.414.384.224.294.004.514.654.404.534.334.354.234.224.424.394.804.324.444.455.004.274.334.43nan4.124.434.444.324.244.43nannan4.404.40
  3. สามารถนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์กับงานที่ทำหรือสถานการณ์ใหม่ๆ4.384.394.354.314.374.444.433.644.534.654.604.474.084.304.544.394.364.414.804.414.364.455.004.384.304.36nan4.244.434.254.324.264.39nannan4.404.40
  4. มีการนำความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการทำงาน นอกเหนือจากความรู้ที่เรียน4.424.434.334.554.384.454.294.004.464.744.604.634.084.354.464.284.534.444.804.394.444.585.004.324.384.43nan4.394.354.384.354.324.39nannan4.404.40
 • ด้านทักษะทางปัญญา
 • 4.344.364.404.374.314.254.183.984.514.524.604.624.234.334.134.224.454.364.504.354.334.435.004.304.314.34nan4.214.414.334.194.104.31nannan4.404.40
  1. มีความคล่องแคล่วในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล4.374.394.414.384.394.324.144.004.564.654.804.584.084.424.384.334.284.414.604.384.414.485.004.354.294.29nan4.274.434.224.184.124.25nannan4.404.40
  2. เมื่อมีปัญหาในการทำงาน มักจะเสนอแนะและให้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจได้4.324.354.414.344.264.204.293.824.524.524.404.684.334.324.084.224.374.294.404.304.284.365.004.164.334.29nan4.214.394.444.184.094.29nannan4.404.40
  3. สามารถนำความรู้ที่หลากหลายมาแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และ ถูกต้องเหมาะสม4.364.364.464.414.354.254.293.914.464.524.404.634.174.304.084.174.404.414.604.384.394.455.004.414.344.43nan4.164.484.384.204.094.33nannan4.404.40
  4. มีการสร้างผลงานใหม่ / พัฒนางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง4.304.314.334.344.184.224.004.184.494.394.804.584.334.234.004.174.404.324.404.364.244.425.004.304.294.36nan4.244.354.284.184.094.30nannan4.404.40
 • ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 • 4.604.604.744.634.514.534.174.554.674.714.604.774.504.614.434.624.564.634.604.624.624.725.004.594.604.50nan4.574.694.604.504.364.68nannan4.724.72
  1. ให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นกลุ่ม4.644.634.744.664.524.724.144.734.734.834.604.894.674.754.624.784.404.684.604.684.724.765.004.514.654.50nan4.704.784.564.604.504.71nannan4.604.60
  2. มีการยอมรับและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน4.714.704.804.764.634.734.144.824.734.834.604.954.754.774.694.724.574.754.604.704.764.885.004.734.754.57nan4.764.834.754.604.474.75nannan5.005.00
  3. มีภาวะผู้นำ เมื่อมีปัญหาในการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักการประนีประนอม 4.374.364.674.554.334.113.864.004.604.484.404.534.334.293.924.224.324.384.204.414.354.365.004.414.414.21nan4.334.524.504.344.214.52nannan4.404.40
  4. มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและรับผิดชอบ4.574.564.674.484.524.484.434.554.634.704.604.794.424.564.384.504.604.654.804.614.614.795.004.654.554.57nan4.554.614.504.454.264.68nannan4.604.60
  5. การยอมรับทั้งผิดและชอบจากผลงานของตนเอง4.644.634.804.694.514.544.294.644.664.744.804.684.334.684.544.894.634.714.804.704.714.795.004.654.624.64nan4.484.704.694.514.354.70nannan5.005.00
 • ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 4.364.394.424.234.374.244.254.114.574.494.254.544.154.424.334.204.494.404.504.444.384.465.004.274.244.13nan4.244.334.244.134.104.17nannan4.404.40
  1. สามารถใช้ความรู้ทางสถิติและตัวเลขในการวิเคราะห์ แปลผลและแก้ปัญหา4.254.274.264.003.994.174.333.734.514.574.004.564.254.364.254.224.344.274.404.374.254.095.004.304.224.36nan4.194.224.194.114.184.04nannan4.204.20
  2. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน4.114.204.283.764.443.874.173.824.544.093.804.173.584.113.853.814.444.134.204.134.164.365.003.813.873.93nan3.833.873.883.673.623.74nannan4.004.00
  3. สามารถใช้ภาษาไทย ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ถูกต้องและสร้างสรรค์4.514.524.614.554.514.364.334.454.564.654.404.584.424.604.384.444.634.594.604.644.574.615.004.514.384.00nan4.394.574.414.404.294.54nannan4.804.80
  4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและสื่อสารได้เป็นอย่างดี4.544.554.524.624.494.564.434.454.644.654.804.684.334.584.674.564.474.594.804.574.574.795.004.464.494.21nan4.484.654.504.374.324.43nannan4.604.60
  รวม4.484.494.544.504.424.424.264.244.594.674.504.684.364.484.424.444.514.524.654.524.504.595.004.444.454.41nan4.424.534.434.364.274.47nannan4.544.54