ตารางที่ 2.1 ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จำแนกตามภาพรวมมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ และรายด้าน
พฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิตมก. บางเขนบธ. ปม.มน. วน. วท. วศ. ศษ. สถ. สค. สว. อก. ก.ทสพ. ศศ. กำแพงแสนวก. วศ.กพส. ศวท. ศษพ. สพ. ก.กพส. ศรีราชาวพน. วจก. วท.ศรช. วศ.ศรช. ศศ.ศรช. เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครทอ. วว. ศว. สธ. สุพรรณบุรี
รวมnannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannannan