ตารางที่ 3สรุปการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.
วิทยาเขต/คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ค่าเฉลี่ยการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
  รุ่นปีการศึกษา
2562
ทำงานและ
มีนายจ้าง
ป.ตรีที่ได้รับ
การประเมิน
1.
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
2.
ด้านความรู้
3.
ด้านทักษะ
ทางปัญญา
4.
ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ
5.
ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
ภาพรวมมหาวิทยาลัย 12,862 7,784 0 nan nan nan nan nan nan
1. วิทยาเขตบางเขน 6,057 3,388 0 nan nan nan nan nan nan
บริหารธุรกิจ 556 382 0 nan nan nan nan nan nan
ประมง 373 190 0 nan nan nan nan nan nan
มนุษยศาสตร์ 558 267 0 nan nan nan nan nan nan
วนศาสตร์ 226 183 0 nan nan nan nan nan nan
วิทยาศาสตร์ 581 313 0 nan nan nan nan nan nan
วิศวกรรมศาสตร์ 985 632 0 nan nan nan nan nan nan
ศึกษาศาสตร์ 161 98 0 nan nan nan nan nan nan
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 93 56 0 nan nan nan nan nan nan
สังคมศาสตร์ 751 344 0 nan nan nan nan nan nan
สิ่งแวดล้อม 47 23 0 nan nan nan nan nan nan
อุตสาหกรรมเกษตร 408 217 0 nan nan nan nan nan nan
เกษตร 354 170 0 nan nan nan nan nan nan
เทคนิคการสัตวแพทย์ 140 86 0 nan nan nan nan nan nan
เศรษฐศาสตร์ 824 427 0 nan nan nan nan nan nan
2. วิทยาเขตกำแพงแสน 2,968 1,942 0 nan nan nan nan nan nan
วิทยาศาสตร์การกีฬา 122 67 0 nan nan nan nan nan nan
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 478 326 0 nan nan nan nan nan nan
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1,613 1,027 0 nan nan nan nan nan nan
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 249 179 0 nan nan nan nan nan nan
สัตวแพทยศาสตร์ 113 100 0 nan nan nan nan nan nan
เกษตร กำแพงแสน 393 243 0 nan nan nan nan nan nan
3. วิทยาเขตศรีราชา 2,226 1,409 0 nan nan nan nan nan nan
พาณิชยนาวีนานาชาติ 229 115 0 nan nan nan nan nan nan
วิทยาการจัดการ 1,058 646 0 nan nan nan nan nan nan
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา 292 206 0 nan nan nan nan nan nan
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 358 268 0 nan nan nan nan nan nan
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 289 174 0 nan nan nan nan nan nan
4. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 1,594 1,032 0 nan nan nan nan nan nan
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 208 137 0 nan nan nan nan nan nan
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 483 286 0 nan nan nan nan nan nan
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 654 425 0 nan nan nan nan nan nan
สาธารณสุขศาสตร์ 249 184 0 nan nan nan nan nan nan
5. วิทยาเขตสุพรรณบุรี 17 13 0 nan nan nan nan nan nan
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 17 13 0 nan nan nan nan nan nan