รายงานการวิเคราะห์
รายงานคะแนนการประเมินของผู้สำเร็จการศึกษา


สรุปรายงาน

ตารางที่ 1 สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานและวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
  • ตารางที่ 1.1 ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จำแนกตามภาพรวมมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ และรายด้าน

  • ตารางที่ 2 สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ตารางที่ 2.1 ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จำแนกตามภาพรวมมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ และรายด้าน

  • ตารางที่ 3 สรุปการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ตารางที่ 3.1 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต จำแนกตามภาพรวมมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ และรายด้าน

  • ตารางที่ 4 สรุปการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี กับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมินของ กพร