รายงานสถานภาพการบันทึก

'.$row2['FILE_TITLE'].'
'; } //-- forward file $sqlYear="select qa_year from system_date"; // system year $rows=ociparse($conn,$sqlYear); ociexecute($rows); while(ocifetchInto($rows,$row,OCI_ASSOC)){ $bc_year = $row['QA_YEAR']; } //$bc_year = date('Y')+542; if($bc_year<=2560){ $filename = 'rpt_status.php'; $filecurr = 'rpt_status_curr.php'; }else{ $filename = 'rpt_status_61.php'; $filecurr = 'rpt_status_curr_61.php'; } ?>รายงานคะแนนการประเมินของผู้สำเร็จการศึกษา


สรุปรายงาน

ตารางที่ 1 สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานและวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
  • ตารางที่ 1.1 ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จำแนกตามภาพรวมมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ และรายด้าน

  • ตารางที่ 2 สรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ตารางที่ 2.1 ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมที่แสดงออกของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จำแนกตามภาพรวมมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ และรายด้าน

  • ตารางที่ 3 สรุปการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ตารางที่ 3.1 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต จำแนกตามภาพรวมมหาวิทยาลัย วิทยาเขต คณะ และรายด้าน

  • ตารางที่ 4 สรุปการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี กับคะแนนที่ได้ตามเกณฑ์การประเมินของ กพร