..ระบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..

จำนวนนิสิตที่เข้าประเมิน
  • บางเขน 9,013 คน
  • วิทยาเขตกำแพงแสน 3,834 คน
  • วิทยาเขตศรีราชา 643 คน
  • วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 5,159 คน