..ระบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ดาวน์โหลดข้อเสนอแนะของนิสิต
ระบบความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์
หน่วยงาน ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
บางเขน
เกษตร
  1 นายวิชาญ ยั่งยืน
  2 นางวัชราภรณ์ วงศ์วณิช
  3 นายอภิวัฒน์ บุญหนัก
  4 น.ส.เบญจมาภรณ์ ปานรัตน์
ประมง
  1 นายภูมิสิษฐ์ ชูไกรพินิจ
  2 นายจักรวาล บันดร
  3 น.ส.จันทร์เพ็ญ ก้อนสินธุ์
วนศาสตร์
  1 นางกัญญภา สถาพร
  2 น.ส.นะจา โง้วกาญจนนาค
  3 นางนัฐพร กรทรวง
วิทยาศาสตร์
  1 น.ส.อุษาวดี แซ่หลี
  2 นายมานิตย์ จิตรภักดี
  3 น.ส.นวรัตน์ สามารถ
  4 ผศ.ดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล
  5 รศ.ดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล
  6 คุณนงนุช นาคะรัตน์
  7 ดร.ธิดาพร ศุภภากร
  8 ดร.พิมสิรี สุวรรณะ
  9 น.ส.ปัญญชนก สานุสัน
  10 รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ
  11 ดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร
  12 นายรัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์
  13 ผศ.ดร.ณัฏฐา เสนีวาส
  14 น.ส.ประชุมพร จนุบุษย์
  15 นายครศร ศรีกุลนาถ
  16 ผศ.ดร.โชติกา หยกทองวัฒนา
  17 น.ส.จิระประภา ขันสุข
  18 ผศ.ดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์
  19 ดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์
  20 ผศ.ดร.วุฒิ ทักษิณธรรม
  21 ดร.จันทร์ธา วงษ์อู่ทอง
  22 น.ส.ปริชาติ เผือกไธสง
  23 คุณศศิประภา วรรณนิธิกุล
  24 ธารินี สาลีโภชน์
  25 นายไพบูลย์ เรืองพัฒนาพงศ์
  26 อังคณา ศรีพยัพ
  27 ผศ.ดร.ศศิมนัส อุณจักร์
  28 น.ส.ณัฏชาภา เดชศิริ
  29 ผศ.ดร.ผกาเกษ วัตุยา
  30 ผศ.ดร.ชาคริต วัชโรภาส
  31 น.ส.สุชาดา พาที
  32 รศ.ดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ
  33 คุณจักรพันธ์ มงคลธนารักษ์
  34 น.ส.นนทชา มณีเนตร
  35 ดร.ธิดารัตน์ สุภาสัย
  36 นางคทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม
  37 ผศ.ดร.ภัททิรา เรืองสินทรัพย์
  38 ดร.นภพล ภู่พนิตพันธุ์
  39 นายอัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
  40 น.ส.ภัสสร วรรณพินิจ
  41 ผศ.ดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง
  42 น.ส.คชาพร ปัญญานะ
  43 น.ส.พิชญาภรณ์ ขุนชุ่ม
  44 คุณวรางคณา คำสันเทียะ
  45 คุณอัครพงษ์ นิภากุล
  46 คุณจาริณี เกียงเอีย
  47 รศ.ดร.วรรณิภา วงศ์แสงนาค
  48 รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช
  49 นางบงกช วัดเมือง
วิศวกรรมศาสตร์
  1 คุณพัทธนันท์ แนขุนทด
  2 น.ส.บุษยามาส เชาวลิต
  3 น.ส.เพชรชรินทร์ ทองสมบูรณ์
  4 น.ส.เพ็ญสุดา โหมลา
ศึกษาศาสตร์
  1 น.ส.สุกัญญา บุญเกิน
  2 น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน์
  3 นายณรงค์ศักดิ์ หวังรัตนปราณี
เศรษฐศาสตร์
  1 น.ส.วนิดา กมลจินดา
  2 น.ส.ชนัญชิดา เค็งสม
  3 นายภคพงศ์ พวงศรี
สังคมศาสตร์
  1 น.ส.มยุลดา ทาสุรินทร์
  2 น.ส.วิศนี พ่วงประเสริฐ
  3 อ.ดร.อภิชา ชุติพงศ์พิสิฎฐ์
  4 น.ส.นิภาพร อินคะเณย์
  5 น.ส.มนัธยา นิลพันธุ์
  6 ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี
สัตวแพทยศาสตร์
  1 น.ส.วัชรี จันทร์จำนงค์
  2 น.ส.กมลวรรณ รุ่งกรุด
  3 น.ส.ยุพิน ภวพงศ์สุภัทร
  4 น.ส.ศศิมา ผะดาวัน
  5 นางบุษบง ศรีพิพัฒน์
  6 น.ส.อภิญญากร กัลยาณมิตร
อุตสาหกรรมเกษตร
  1 นายกัณฑลสุกานต์ สมบูรณ์
  2 น.ส.วัชรี อรุณกิจสกุล
  3 น.ส.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์
  4 น.ส.รุจิมาศ โรจน์สุรางค์
มนุษยศาสตร์
  1 น.ส.ฐิติรัตน์ สุพลธวณิชย์
  2 อ.สุมิดา อังศวานนท์
  3 อ.ดร.ธนภัส สนธิรักษ์
  4 นางอนัญญา แก้วมูลกิจ
  5 ผศ.ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า
  6 อ.ดร.นวรัตน์ ศิริธารารัตน์
  7 อ.ดร.ธันวพร เสรีชัยกุล
  8 น.ส.ธนิสร เกิดแก้ว
  9 อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
  10 อ.ดร.เทพทวี โชควศิน
  11 น.ส.ชลลดา อยู่เย็น
  12 อ.นัดดาวดี นุ่มนาค
  13 นางอรณิชา เทพมุณี
  14 อ.ณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์
  15 น.ส.สุธาทิพย์ คงชูศรี
  16 รศ.ดร.ประเทือง ทินรัตน์
  17 อ.ดร.ธเนศ ปานหัวไผ่
  18 อ.รัศมี วุฒิไกรเกรียง
  19 อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย
  20 น.ส.จรินธร เฮงบ้านแพ้ว
  21 รศ.ดร.บุษบา บรรจงมณี
  22 น.ส.ปาลิตา อ้นประวัติ
  23 อ.รภัส ศิลป์ศรีกุล
  24 อ.ดร.ธวัชชัย ทะราศรี
  25 ผศ.นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย
  26 น.ส.ณัฐณิชา ทัตติยพงศ์
  27 อ.ดร.บารมี อริยะเลิศเมตตา
  28 อ.พงศกร แจ่มจำรัส
  29 น.ส.อัญชิษฐา เรืองฤทธิ์
  30 น.ส.อรณิดา มะโนน้อม
  31 ผศ.ดร.ภาวไล ตันจันทร์พงศ์
  32 น.ส.อรุณวรรณ ชัยวิโรจน์
  33 อ.กุลรัมภา วรศรี
  34 อ.วริษา อัศวรัตน์
  35 อ.ดร.รุจิรา เส้งเนตร
  36 อ.ดร.สรณีย์ สายศร
  37 อ.ดร.ดลฤทัย เจียรกุล
  38 ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
  39 น.ส.จีฬารัตน์ จ้อยประดิษฐ์
  40 น.ส.มัทกาญจน์ แสงนาค จันโอทาน
  41 น.ส.วิลาสินี เพ็ชร์ภา
  42 น.ส.ดุริยา เพชรกาฬ
  43 รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน
  44 ผศ.ภาคม บำรุงสุข
  45 อ.พจี บำรุงสุข
  46 อ.วนิช พันธ์ยิ้ม
  47 อ.อารีรัตน์ ปิ่นทอง
  48 อ.สุรสีห์ ชานกสกุล
  49 อ.ดร.กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี
บริหารธุรกิจ
  1 คุณอุษา เนียรสอาด
  2 ผศ.ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัย
  3 นางสาวปรารถนา ประสงค์สิน
  4 ดร.ยอดมนี เทพานนท์
  5 นางศิริวรรณ ภัทรประภานันท์
เทคนิคการสัตวแพทย์
  1 คุณรุ่งทิพย์ ศักดิ์สุปรีชา
  2 น.ส.หทัยกาญจน์ ลูกฟัก
  3 อ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
  4 อ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
สถาปัตยกรรมศาสตร์
  1 น.ส.พุทธภรณ์ มะละคำ
  2 น.ส.ณัชชา สวัสดีมูล
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
  1 น.ส.เกศสิรินทร์ แพทอง
  2 วิรงรอง พัวประเสริฐ
สิ่งแวดล้อม
  1 น.ส.กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม
  2 ผศ.ดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร
  3 ผศ.ดร.อรอนงค์ ผิวนิล
  4 น.ส.สาวิตรี บ่อเกิด
  5 นางศรัณย์ธร ยิ้มศรี
  6 น.ส.พจมาน สมสมัคร
  7 รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์
  8 อ.ดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์
บัณฑิตวิทยาลัย
  1 น.ส.พรรณทิพย์ กาญจนอุดมการ
  2 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม
  3 น.ส.กัลยา เกิดสุข
  4 น.ส.โสพนา จันทวงศ์
กำแพงแสน
เกษตร กำแพงแสน
  1 นางกัลยวรรต ทวีทรัพย์
  2 นางยุพิน กฤษดาธนดล
  3 น.ส.อุทัยวรรณ มะโนมั่น
  4 นางสาวสุภัค ถาวรนิติกุล
  5 อ.ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์
  6 วนิดา สืบสายพรหม
  7 อ.ดร.ปวีณา ชื่นวารินทร์
  8 น.ส.ลัดดาวัลย์ ปิยะพันธ์
  9 อ.นนทวัชร์ ชัยณรงค์
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  1 น.ส.เกวลิน อิสสะอาด
  2 น.ส.กรรณิการ์ ปู่น้อย
  3 นายกันต์ธร ศรียา
  4 น.ส.ปิยวรรณ จันทร์สี
  5 น.ส.นุศรา สุขีวงศ์
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  1 คุณศิริมา เนียมมีศรี
  2 น.ส.ชลธิชา แซ่เจ็ง
  3 น.ส.เมธาพร ฮ่งกือ
  4 น.ส.กมลธนัสร์ สามสีเนียม
  5 นางจันทิมา จำนงค์นารถ
  6 น.ส.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
สัตวแพทยศาสตร์
  1 น.ส.วัชรี จันทร์จำนงค์
  2 นางบุษบง ศรีพิพัฒน์
  3 น.ส.อภิญญากร กัลยาณมิตร
  4 น.ส.กมลวรรณ รุ่งกรุด
  5 น.ส.ศศิมา ผะดาวัน
  6 น.ส.ยุพิน ภวพงศ์สุภัทร
  7 น.ส.เสียงศรี วายะลุน
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  1 นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์
  2 น.ส.อรสา สระทองแก้ว
  3 นางสุวรรณี ศรีนวล
  4 น.ส.วิชุดา ปู่น้อย
วิทยาศาสตร์การกีฬา
  1 คุณมณฑนี อุบลสิงห์
  2 น.ส.ปวริศา รักษาจิตร
  3 นายวรวิทย์ พุ่มแพง
  4 ดร.อิษฎี กุฎอินทร์
  5 น.ส.ดลนภา การักษ์
บัณฑิตวิทยาลัย
  1 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม
  2 น.ส.กัลยา เกิดสุข
  3 น.ส.โสพนา จันทวงศ์
  4 น.ส.พรรณทิพย์ กาญจนอุดมการ
ศรีราชา
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  1 น.ส.สุวรรณา โพธิอ่อน
  2 นายบงกช พุ่มแก้ว
  3 น.ส.จุฑารัตน์ หนูสุวรรณ
  4 น.ส.วรานันต์ ตันติเวทย์
  5 นายชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์
พาณิชยนาวีนานาชาติ
  1 น.ส.โสภณา คุณุทัย
  2 น.ส.สุดารัตน์ รงค์ทอง
วิทยาการจัดการ
  1 น.ส.กมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์
  2 น.ส.วิภานันท์ สิงห์นันท์
วิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  1 คุณลัดดาวัลย์ ภู่ทอง
  2 นฤมล ส้มหอม
  3 น.ส.ชลดา เฉลิมรูป
  4 นายธนภพ สอนดี
วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
  1 นางสาวยุพิน รักเกียรติ์
  2 นางกฤติยา เนียมรอด
  3 นางจิรดาวัลย์ จรุงธรรมโชติ
  4 ผศ.ดร.นัฎฐวิกา จันทร์ศรี
  5 นางวิมล ใจใส
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
  1 น.ส.ประภาพรรณ์ แสงดาว
  2 น.ส.ปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์
  3 ดร.เกรียงไกร พัทยากร
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
  1 น.ส.วนันยา มหาวงศ์วรณ์
  2 นางประคอง วะรชา
  3 ผศ.ดร.สังคม ศรีสมพร
  4 ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก
  5 น.ส.วนันยา ฤทธิสิทธิ์
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  1 นางเนตรนภา บาคำ
  2 น.ส.ทิพวัลย์ พันจันทึก
  3 ผศ.จาริตา หินเธาว์
  4 นางสาวเบญจวรรณ วรรัตนธรรม
สาธารณสุขศาสตร์
  1 น.ส.วีรยา ถิ่นตองโขบ
  2 ดร.รพีพรรณ ยงยอด
  3 ผศ.ดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์
  4 นางสุนิสา กิมยงค์
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
  1 น.ส.ศศิธร ยติรัตนกัญญา
  2 น.ส.ยุวดี เกตุมณี
จำนวนนิสิตที่เข้าประเมิน
  • บางเขน 9,013 คน
  • วิทยาเขตกำแพงแสน 3,834 คน
  • วิทยาเขตศรีราชา 643 คน
  • วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 5,159 คน