..ระบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..

รายงานรายหลักสูตร
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจนิสิตต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจนิสิตต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจนิสิตต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัย ระดับประกาศนียบัตร
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจนิสิตต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาเอก
รายงานระดับมหาวิทยาลัย และวิทยาเขต
ภาพรวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
จำนวนนิสิตที่เข้าประเมิน
  • บางเขน 16,145 คน
  • วิทยาเขตกำแพงแสน 8,478 คน
  • วิทยาเขตศรีราชา 3,126 คน
  • วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 3,888 คน
  • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 163 คน