..ระบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..

รายงานสถานภาพการบันทึกและติตดามข้อมูล
รายงานการบันทึกข้อมูลรายหลักสูตร
 
รายงานระดับมหาวิทยาลัย และวิทยาเขต
จำนวนนิสิตที่เข้าประเมิน
  • บางเขน 10,096 คน
  • วิทยาเขตกำแพงแสน 5,480 คน
  • วิทยาเขตศรีราชา 2,033 คน
  • วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 4,702 คน
  • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 173 คน