ระบบถามตอบ ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บ
TH || EN
รายละเอียด ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน 8 ส.ค. 2559 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง 8 ส.ค. 2559 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์ 19 - 23 ก.ย. 2559
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง 19 - 23 ก.ย. 2559
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง 19 - 23 ก.ย. 2559
6. คณะดูรายงานรายวิชา 7 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมิน 7 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป
กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับ   ภาคต้น
ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2

รายละเอียด ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน 8 ส.ค. 2559 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง 8 ส.ค. 2559 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์ 28 พ.ย. – 11 ธ.ค. 2559
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง 28 พ.ย. – 11 ธ.ค. 2559
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง 28 พ.ย. – 11 ธ.ค. 2559
6. คณะดูรายงานรายวิชาและนิสิตที่ไม่ได้ประเมิน 16 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมิน 16 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
แจ้งผลการใช้งาน
คุณธราธร โสตธิมัย  หมายเลข 02-579-0113 ต่อ 622575
E-mail :: cpctts@ku.ac.th

พัฒนาโดยฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ -- Copyright © 2014 --