ระบบถามตอบ ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน ปรับปรุงข้อมูลอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บ
TH || EN

แจ้งให้ทราบ

ระบบประเมินการเรียนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 ได้ขยายเวลาการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 พ.ค. 2561
กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับ   ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

รายละเอียด ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน 12 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง 12 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์ 19 - 23 ก.พ. 2561
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง 19 - 23 ก.พ. 2561
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง 19 - 23 ก.พ. 2561
6. คณะดูรายงานรายวิชา 5 มี.ค. 2561 เป็นต้นไป
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมิน 5 มี.ค. 2561 เป็นต้นไป
กำหนดการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับ   ภาคปลาย
ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

รายละเอียด ช่วงเวลา
1. ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบประเมิน 12 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป
2. ทุกคณะเข้าตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และอาจารย์ผู้สอนให้ถูกต้อง 12 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป
3. การประเมิน นิสิตประเมินอาจารย์ 30 เม.ย. - 6 พ.ค. 2561
4. การประเมิน นิสิตประเมินตัวเอง 30 เม.ย. - 6 พ.ค. 2561
5. การประเมิน อาจารย์ประเมินตัวเอง 30 เม.ย. - 6 พ.ค. 2561
6. อาจารย์ประเมินหลักสูตร 30 เม.ย. - 6 พ.ค. 2561
7. ผู้สอนสามารถตรวจสอบสรุปผลการประเมิน 29 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป
แจ้งผลการใช้งาน
คุณธราธร โสตธิมัย  หมายเลข 02-579-0113 ต่อ 622575
E-mail :: cpctts@ku.ac.th

พัฒนาโดยฝ่ายสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ -- Copyright © 2014 --