หน้าแรก    ตั้งคำถาม
ลำดับที่ คำถาม โดย วันที่
1 การประเมิน 6111150146 23/01/2021 20:38
2 ไม่ได้เข้าประเมินตามระยะเวลาที่กำหนด 6340403366 23/01/2021 20:12
3 ไม่ได้เข้าประเมินตามเวลาที่กำหนด 6140202083? 23/01/2021 19:37
4 ไม่ได้เข้าประเมินตามระยะเวลาที่กำหนด 6340308037 23/01/2021 15:29
5 23/01/2021 6221658179 23/01/2021 14:29
6 ไม่ได้เข้าประเมินตามเวลาที่กำหนด 6340401881 23/01/2021 13:19
7 ไม่ได้เข้าประเมินอาจารย์ 6211301880 23/01/2021 13:01
8 ไม่ได้เข้าประเมินอาจารย์ 6210700047 23/01/2021 8:17
9 ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด 6120103309? 23/01/2021 0:30
10 22/01/2021 เยาวลักษณ์ สุขสัจจี 6111100297 22/01/2021 23:33
11 ล็อคอินประเมินอ.ไม่ได้ น.ส.นภัสวรรณ ไชยซาววงษ์ 6011302254 19/01/2021 17:43
12 ผลการประเมินรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาภาคต้น 63 รศ.ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี 15/01/2021 14:15