..ระบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ..

เรียน นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความร่วมมือนิสิตทุกระดับการศึกษา ประเมินการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ของ
คณะ วิทยาเขตและมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพและเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งใช้ข้อมูลสำหรับการรายงานการประกันคุณภาพภายใน มก. , การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณในความร่วมมือของนิสิตในการตอบแบบประเมินนี้

หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
 • 1. ข้อกำหนดการกรอกแบบประเมิน
  - Account ที่ใช้สำหรับระบบนี้ต้องใช้Account ของเครือข่ายนนทรี เท่านั้น ในกรณีนิสิตท่านใดยังไม่มี Account บนเครือข่ายนนทรีหรือลืมรหัสผ่าน ขอให้รีบติดต่อและดำเนินการขอรับ Account และรหัสผ่าน ได้ที่
  • บางเขน : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาเขตกำแพงแสน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาเขตศรีราชา : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ชั้น 3 อาคาร 1
  • วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 ห้อง 9-202 อาคาร 9
  - นิสิตสามารถเข้าประเมินได้เพียง 1 ครั้ง ดังนั้นเมื่อกดปุ่ม submit แล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้ จึงควรตรวจสอบข้อมูลให้ แน่ใจก่อน
จำนวนนิสิตที่เข้าประเมิน
 • บางเขน 9,013 คน
 • วิทยาเขตกำแพงแสน 3,834 คน
 • วิทยาเขตศรีราชา 643 คน
 • วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 5,159 คน